Salgs- og leveringsbetingelser for Faldt Cleaning System ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Faldt Cleaning System ApS

Følgende bestemmelser finder anvendelse på salg, leverancer og udførelse af service fra Faldt Cleaning System ApS, såfremt andet ikke udtrykkeligt er anført i tilbud eller ordrebekræftelse, og uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.

1.

1.1. Købers ordre eller bestilling af enhver art er kun bindende for Faldt Cleaning System ApS, når køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra Faldt Cleaning System ApS.

1.2. Tilbud fra Faldt Cleaning System ApS er ikke bindende,medmindre udtrykkeligt anført. Faldt Cleaning System ApS forbeholder sig ret til at sælge de tilbudte produkter til anden side, indtil købers skriftlige accept foreligger.

1.3. Tilbud fra Faldt Cleaning System ApS, som ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder, såfremt overensstemmende accept ikke er Faldt Cleaning System ApS i hænde inden 60 dage fra den på tilbuddet angivne dato.

1.4. De af Faldt Cleaning System ApS afgivne tilbud er baseret på købers oplysninger. Såfremt der måtte vise sig forhold, som ikke er i overensstemmelse hermed, og såfremt disse forhold måtte medføre ekstraomkostninger, er Faldt Cleaning System ApS berettiget til at afkræve køber betaling af ekstraomkostningerne.

1.5. Sikring efter udførelse af varmt arbejde er ikke inkluderet i tilbuddet. Såfremt køber ønsker dette foretaget, skal køber særskilt oplyse dette i forbindelse med ordreafgivelsen.

1.6. Køber er forpligtet til ved ordreafgivelsen at udlevere eventuelle særlige sikkerhedskrav for udførelse af arbejdet.

2.

2.1. Alle priser er eksklusiv moms.

2.2. Køber er forpligtet til at acceptere ændringer i prisen, såfremt ændringerne skyldes ændrede offentlige afgifter eller andre af afgifter, som er uden for Faldt Cleaning System ApS´s kontrol.

3.

3.1. Medmindre andet er udtrykkelig aftalt, sker levering ab fabrik. Køber bærer risikoen for produktets hændelige undergang efter levering.

3.2. Køber afholder udgifterne til levering.

3.3. Såfremt der er aftalt levering andet sted, forpligter køber sig til at sørge for, at Faldt Cleaning System ApS´s biler kan komme frem til leveringsstedet. Opfylder køber ikke denne forpligtelse, er Faldt Cleaning System ApS berettiget til at foretage levering på det sted, hvortil bilen kan komme frem, og køber afholder eventuelle ekstra udgifter i den forbindelse.

4.

4.1. Faldt Cleaning System ApS´s ydelse omfatter alene det i fakturaen / ordrebekræftelsen nævnte.

4.2. Omfatter ydelsen montering og / eller service, skal dette fremgå tydeligt af fakturaen / ordrebekræftelsen.

4.3. Montering foretages ad en eller flere gange efter Faldt Cleaning System ApS´s skøn. Køber forpligter sig til at sørge for, at der findes fast og plant gulv på arbejdspladsen, og at arbejdspladsen er ryddet og rengjort. Køber forpligter sig endvidere til at sørge for, at Faldt Cleaning System ApS´s biler kan komme frem til montagestedet.

4.4. Køber leverer el og vand til montagens udførelse samt afholder omkostningerne hertil. Faldt Cleaning System ApS kræver, at der i umiddelbar nærhed af montagestedet er stikkontakter til 230V 13A og 3 x 400V 16A, vandhane samt hensigtsmæssig belysning.

4.5. Opfylder køber ikke sine forpligtelser i henhold til nærværende pkt., er køber forpligtet til at afholde eventuelle yderligere udgifter, som Faldt Cleaning System ApS måtte have i den anledning.

4.6. Sikring efter udførelse af ”varmt arbejde” er IKKE inkluderet i vore ydelser. Ønskes dette, skal køber skriftligt meddele Faldt Cleaning System ApS herom. Køber skal i forbindelse med ordreafgivelse udlevere evt. særlige sikkerhedskrav for udførelse af arbejder hos køber.

5.

5.1. Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, skal betaling ske netto kontant ved bestilling.

5.2. Erlægges betaling ikke rettidigt, er Faldt Cleaning System ApS berettiget til at beregne sig morarenter med 2 % pr. måned.

5.3. Ved specialtilvirkede produkter er Faldt Cleaning System ApS berettiget til at kræve 30 % af den samlede købesum erlagt forud, 50 % af købesummen ved levering samt resterende 20 % af købesummen ved færdiggørelse af montering, dog senest 14 dage efter påbegyndt montage.

6.

6.1. Sker levering ikke til aftalte tid og sted, skal køber straks reklamere skriftligt.

6.2. Køber er alene berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlig ulempe for ham. Angår forsinkelsen en del af leverancen, er køber alene berettiget til at hæve for så vidt angår den forsinkede del af leverancen og under forudsætning af, at forsinkelsen medfører væsentlig ulempe for ham.

6.3. Gælder forsinkelsen varer, som er tilvirket efter købers anvisning, eller er varen af en beskaffenhed, som normalt ikke lagerføres af Faldt Cleaning System ApS, kan køber alene hæve, såfremt forsinkelsen medfører væsentlig ulempe for ham, og såfremt Faldt Cleaning System ApS efter påkrav ikke har leveret inden yderligere 30 dage.

6.4. Såfremt forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelse fra Faldt Cleaning System ApS´s side, har køber ret til at få erstattet sit økonomiske tab herved under forudsætning af, at de almindelige erstatningsbetingelser er opfyldt.
7.5. Køber har i anledning af forsinkelse ikke mangelsbeføjelser ud over det i nærværende pkt. nævnte, herunder således ikke krav om erstatning.

7.

7.1. Faldt Cleaning System ApS forpligter sig til at levere et produkt af høj kvalitet, både for så vidt angår produkter, montage og service.

7.2. Det påhviler køber straks ved levering at foretage en grundig undersøgelse af, hvorvidt det leverede er i overensstemmelse med det aftalte. Køber skal reklamere skriftligt straks over eventuelle mangler, der konstateres ved denne undersøgelse. Køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved denne undersøgelse.

7.3. I tilfælde af, at det leverede lider af skjulte mangler, skal køber reklamere skriftligt straks, han konstaterer eller burde have konstateret manglen. I modsat fald er køber afskåret fra at gøre manglen gældende. Køber mister således ved overskridelse af fristen
enhver misligholdelsesbeføjelse i anledning af manglen.

7.4. Faldt Cleaning System ApS har ret til at foretage nærmere undersøgelse af påståede mangler, før denne tager stilling til en reklamation.

7.5. Såfremt der er tale om en mangel ved det leverede, har Faldt Cleaning System ApS ret til i første omgang at søge manglen afhjulpet ved enten omlevering eller udbedring.

7.6. Faldt Cleaning System ApS´s ansvar bortfalder, såfremt det leverede har været anvendt til andet formål end beregnet, har været anvendt i strid med instruktioner, eller ikke har været forsvarligt vedligeholdt / serviceret.

7.7. Faldt Cleaning System ApS er ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader, driftstab eller andet indirekte tab.

7.8. Faldt Cleaning System ApS´s ansvar for mangler ophører ubetinget 2 år efter levering.

8.

8.1. Faldt Cleaning System ApS kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse eller mangler, der skyldes force majeure, herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, ildsvåde, strejke, lock out, eksport- og/eller importforbud, manglende leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for Faldt Cleaning System ApS´s kontrol.

8.2. Såfremt rettidig eller mangelfri levering hindres midlertidigt ved en eller flere af nævnte omstændigheder, udskydes tidspunktet for levering i et tidsrum svarende til hindringens varighed. Levering til den udskudte leveringstid anses således for rettidig.

8.3. Såfremt hindringen må påregnes at ville vedvare længere end 4 uger, er Faldt Cleaning System ApS berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses som misligholdelse.

9.

9.1. Faldt Cleaning System ApS kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse som følge af vejrlig.

10.

10.1. Medmindre andet følger af ufravigelig lovbestemmelse gælder det nedenfor anførte.

10.2. Faldt Cleaning System ApS er ikke ansvarlig for person- eller tingskader forvoldt af det leverede, medmindre køber dokumenterer, at skaden skyldes grov uagtsomhed fra Faldt Cleaning System ApS´s side eller fra en, som denne er ansvarlig for.

10.3. Faldt Cleaning System ApS er ikke ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab.

13.

13.1. Enhver tvist mellem parterne afgøres ved Retten i Kolding ved anvendelse af dansk ret.