Facadeinfo

Facadeinfo

Vi har her på siden: facadeinfo – samlet lidt information omkring diverse situationer omkring misfarvninger, udfældninger, kalkslør, manganudtræk, fugtige facader, smuldrende fuger mv.

Siden er løbende under opbygning – oktober 2015

Afsyring

Her refereres til den gældende afsyringsvejledning – ifølge Murerhåndbogen 2013. Dog skal anføres, at det bør tilstræbes at mure så rent, at det ikke er nødvendigt at afsyre.

 • Før afsyringen børstes murværket med en skuresvamp for at fjerne løse mørtelrester, og fastsiddende mørtelskorper kan fjernes med en træpind, der bruges som mejsel.
  Det er vigtigt, at også vandrette flader gøres rene, f.eks. hvor der er tilbageliggende fuger, således at der ikke ved afsyringen tværes ”nye” mørtelrester ud på stenfladerne.
 • Afsyringen foretages på det mest gunstige tidspunkt, og der anvendes så lidt syre som muligt.
 • Muren renses med 30 % saltsyre fortyndet med vand i forholdet 1:20 (eller tyndere). Et filtsebræt med skumgummibelægning anses for at være det bedst egnede værktøj til afsyringen; alternativt anvendes der en syrekost.
 • Der skal ikke for- og eftervandes i forbindelse med afsyring.
 • Syren skal leveres færdigblandet på byggepladsen.
 • Det rette tidspunkt for afsyring afhænger bl.a. af mørtlens bindemiddelindhold, murstenenes sugeevne, vejrliget mv. Afsyring udføres normalt 5-24 timer efter opmuringen.

Saltsyre må ikke anvendes indendørs og på nogle typer mursten (mangansten, blådæmpede sten mv.). Forhør altid om dette hos leverandøren.

Syren skal jævnligt udskiftes, idet brugt/forurenet syre kan fremkalde misfarvninger. Afsyring skal udføres oppefra og nedefter, og afsyring bør kun udføres én gang.

Se også ”Vejledning, Afsyring af udvendigt murværk”, udgivet af MURO eller www.mur-tag.dk.

Hvis murstensleverandøren anviser, hvordan et produkt skal afsyres, skal anvisningen følges.

Ved yderligere afsyringsforsøg, kan man risikere at der dannes yderligere misfarvninger i bestående af calciumphosphat, disse er ofte vanskeligere at fjerne, nogle gange desværre næsten umulige at fjerne.

Har murværket været udsat for meget vand under opførelsen, og fugerne ikke har kunne færdighærde, kan man risikere at vandet vandrer fra fugerne og ind i stenene. Her udfældes de opløste salte, gips og kalk, således at der dannes lyse misfarvninger.

Saltudblomstringer

Misfarvende saltudblomstringer

Udblomstringer skyldes, at salte, opløst i vand i murværket, ved udtørringen føres frem til overfladen, hvor de udskilles, når vandet fordamper.

De vandopløselige salte kan allerede ved murværkets opførelse have været i stenene eller i mørtlen. De kan også være dannet i murværket ved påvirkning fra syreholdigt regnvand eller på grund af afsyring. De kan endvidere være suget op i murværket fra jorden, hvis der mangler en fugtspærre mellem fundament og murværk.

Hvis store nedbørsmængder trænger ind i eller løber ned ad murværk, hvor mørtlen endnu ikke er hærdnet tilstrækkeligt, kan bindemiddel blive udvasket fra mørtlen og afsat på murværkets overflade. Det ligner udblomstringer.

Risikoen for saltudblomstringer først og fremmest mindskes ved at beskytte murværket mod kraftig opfugtning.

Udbedring af saltskæmmet murværk

 • Imødegåelse af ny opfugtning.
 • Udkrystalliserede salte på murværk fjernes – når murværket er tørt – ved grundig fejning med en tør, stivhåret kost.
 • Amorfe, glasuragtige belægninger på murværk fjernes mekanisk, f.eks. ved afskrabning, afhugning, højtryksspuling eller lavtryksblæsning, afhængigt af murværkets tilstand.

Links hentet fra hjemmesiden mur-tag.dk – oktober 2015

Billedkatalog: Gult murværk Billedkatalog: Rose